Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 119:1

Chất liệu: ly sứ cao cấp

Kích thước: 7.3cm x 9.7cm

Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn