Lời Hay Ý Đẹp

Người Đàn Hạnh Phúc

35,000 ₫

Tác giả: Ang Son Yoo

Product Description

Quyển sách “Người Đàn Bà Hạnh Phúc” cung cấp con đường dẫn đến dòng sông hạnh phúc đồng thời đem lại hy vọng và niềm tin rằng chỉ có tình yêu của Đấng Christ và Đức Chúa Trời mới có thể làm cho con người hạnh phúc. Tin rằng quyển sách này sẽ dẫn dắt nhiều người đàn bà bất hạnh đến cùng Đức Chúa Jesus Christ là nguồn gốc thực sự của hạnh phúc.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Người Đàn Hạnh Phúc”