Lời Hay Ý Đẹp

Tìm Hiểu Đạo Tin Lành

3,000 ₫

Tác giả: Mục sư Dương Hữu Khiêm

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Số trang: 45

Khổ: 10 x 15cm

Product Description

TÌM HIỂU ĐẠO TIN LÀNH

 

T

in Laønh (Phuùc AÂm) cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su laø nhu caàu thieát yeáu nhaát trong moïi thôøi ñaïi, moïi neàn vaên hoùa, vaø cho moïi ngöôøi. Moãi khi con ngöôøi rôi vaøo nhöõng hoaøn caûnh khieán hoï coâ ñôn, sôï haõi, beänh taät, vaø maát ñi söï bình an trong cuoäc soáng thì Tin Laønh seõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng nhu caàu taâm linh saâu thaúm cuûa con ngöôøi. Hoaøn caûnh vaø cuoäc soáng con ngöôøi coù nhieàu thay ñoåi, nhöng Tin Laønh ñôøi ñôøi khoâng bao giôø thay ñoåi vaø ngöôøi ta nhaän thaáy Tin Laønh luoân luoân caàn thieát cho ñôøi soáng cuûa mình.

Cuoán saùch chđề: TÌM HIEÅU ÑAÏO TIN LAØNH seõ ñaùp öùng nhu caàu tìm hieåu Tin Laønh cöùu roãi cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-su. Öôùc mong cuoán saùch seõ giuùp baïn hieåu bieát leõ thaät vaø trôû veà vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ñöôïc söï cöùu roãi nhö Chuùa haèng mong ñôïi: “Ngaøi muoán cho moïi ngöôøi ñöôïc cöùu roãi vaø hieåu bieát leõ thaät” (ITi-moâ-theâ 2:4).

Xin traân troïng giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc.

                    Muïc sö Döông Höõu Khieâm

NỘI DUNG

  1. Ý nghĩa của Tin lành……………………………………………. 06
  2. Một số quan điểm không đúng về đạo Tin lành…………  09
  3. Người Tin lành yêu nước và yêu dân………………………. 14
  4. Đạo Tin lành khác với những tôn giáo khác……………… 17
  5. Đạo Tin lành hiếu kính cha mẹ………………………………. 21
  6. Đối tượng thờ phượng của người Tin lành………………… 27
  7. Chân lý của Tin lành……………………………………………. 31
  8. Quyền năng của Tin lành………………………………………. 34
  9. Phước hạnh của Tin lành………………………………………. 38

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Tìm Hiểu Đạo Tin Lành”